AL4

Akutläkemedel 4

01. Vilka indikationer finns för administering av glycerylnitrat? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

02. Vilka kontraindikationer finns för adm av glycerylnitrat?

03. Vilka biverkningar är vanlig vid behandling med glycerylnitrat? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

04. Vilka påstående stämmer gällande glycerylnitrats farmakodynamik? (flera svarsalternativ kan vara rätt)

05. Vilket av nedanstånde alternativ är en indikation för adm av hydrokortison?

06. Vilka indikationer finns för adm av ipratropiumbromid?

07. Vilka biverkningar är vanliga vid ipratropiumbromid?

08. Vilka påstående stämmer gällande ipratropiumbromids farmakodynamik?

09. Vilket av nedanstående alternativ är en indikation för adm av ketamin?

10. Vilka biverkningar kan du förvänta dig (vanliga) efter adm av ketamin?

11. Vilka påstående stämmer gällande ketamins farmakodynamik? * Ketamin ger en sk dissociativ anestesi genom selektivt avbrott av associationsbanor i hjärnan * Ketamins bronkdilaterande effekt möjliggör användning på patienter med bronkialastma samt vid respiratorbehandling av status asthmaticus * Ketamin har en kardiovaskulärt och respiratorisk stimulerande effekt vilket medger att ketamin ges till högriskpatientern i hypovolemisk chock * Ketamin påverkar vanligen inte reflerexerna i farynx eller larynx och muskeltonus förblir normal eller ökar något

12. Vilket av nedanstående alternativ är en indikation för adm av medicinskt kol?

13. Vilket av nedanstående alternativ är en indikation för adm av loratadin?

14. Vilka av nedanstående alternativ är indikationer för administrering av metoprolol? (flera svarsalternativ kan var rätt)

15. Vilka påstående stämmer gällande metoprolols farmakodynamik? * Metoprolol är en svagt betablockerare med relativ beta-1-selektivitet (“kardioselektiviet”) * Metoprolol förlänger refraktärperioden i AV-noden * Metoprolol ger en omedelbar minskning av hjärtfrekvens och kontraktilitet * Metroprolol ger en minskad hjärtminutvolym

16. Vilket av nedanstående tillstånd är en indikation för prehospital adm av heparin?