Allergi/Anafylaxi

1. Är detta ett livshotande tillstånd? Motivera ditt svar.

2. Vilka organssystem kan vara involverade?

3. Vilka symtom kan identifieras från respektive organsystem?

4. Vad kan orsaka en anafylaktisk reaktion?

5. Vilka frågor bör ställas i anamnesen?

6. Vilka symtom och iakttagelser kan ses? Förklara och motivera.

Den typiska anafylaxin – pat kan uppvisa IgE-antikroppar. IgE-medierade reaktioner leder till frisättning av främst histamin från sensibiliserade mastceller i vävnader och basofila granulocyter i cirkulationen. De flesta symtomen kan förklaras genom histamin1(H1)-medierade mekanismer. Flera organsystem är involverade.

Allergi:

Anafylaxi:

7. Vilka behandlingsstrategier av en patient som utvecklat en anafylaktisk reaktion är aktuella prehospitalt?