Arytmi

Instuderingsfrågor

1. Vad är en sinusrytm?

Regelbunden rytm och p vågor ska finnas. Alla komplex ska finnas.

2. Inom vilket intervall är normal hjärtfrekvens?

50-100 slag/min.

3. Vad är en bradykardi?

HF <50 slag/min

4. Vilka orsaker finns det till bradykardi?

Läkemedelspåverkan, elektrolytrubbningar, klaffsjukdomar, skada efter hjärtkirurgi, kraftigt parasympatiskt tonus pga av kraftig smärta, intox, hjärtinfarkt.

5. Vad är en takykardi?

En hjärtfrekvens över 100 slag/min och benämns som ihållande om den överstiger 30 sek.

6. Vilka orsaker finns det till takykardi?

Sinustakykardi: oro, feber, anemi, hypertyreos. Detta tillstånd är ofta sekundärt till andra tillstånd. Ischemisk sjukdom. Kan även vara primärt!

7. Vad är ett förmaksflimmer och vilka tre typer av förmaksflimmer finns det?

Definition: Oregelbunden kammarrytm på EKG, inga synliga p-vågor, (p-våg kan synas i V1) Pulsöverledningarna från förmaken till av knutan i kammaren är helt oregelbunden. FF är ett elektriskt kaos då förmaken kontraheras och ger impulser oberoende av varandra vilket leder till att det ej blir en normal kontraktion. Ökad trombosrisk. Paroxysmala= korta attacker som ofta går över av sig själv ofta inom 48h. Kan övergå spontant till sinusrytm. Kan hålla i sig upp till 7 dygn. Persisterande= Ihållande som kvarstår mer än 7 dygn och kan brytas med hjälp av läkemedel (antiarytmika tex cordarone) eller elkonvertering. Långvarigt persisterande= ihållande mer än 1 år. Finns även förstagångsflimmer, tyst förmaksflimmer=asymtomatisk, permanent förmaksflimmer=då har läkare och patient accepterat förmaksflimret och ingen elkonvertering görs.

8. Vad kan orsaken till ett förmaksflimmer vara?

Rökning, övervikt, diabetes, hypertoni, ålder, förstorad förmak, ökat förmakstryck pga hjärtsvikt, pulmonell hypertension, aortastenos, insufficiens i klaffar

9. Vilka symptom kan en patient med förmaksflimmer ha?

Många patienter är asymtomatiska. Palpitationer, trötthet, dyspné, angina pectoris, ökad diures.

10. Hur behandlas ett förmaksflimmer?

Livsstilsförändringar, Information till patienten, antikogulatia, frekvenskontroll=håll en bra hjärtfrekvens med betablockare. Rytmkontroll kan vara elkonvertering och antiarytmika.

11. Vad är ett förmaksfladder?

(FFI)Har en regelbunden förmaksfrekvens, är ofta en smal takyarytmi. Ofta en stor bana som engageras. Är ofta paroxymalt och brukar inte pågå mer än ett par dagar. Om längre brukar det slå om till FF.

12. Vad kan orsaken till ett förmaksfladder vara?

Samma som vid FF

13. Hur behandlas ett förmaksfladder?

I stora delar lika som vid FF, svårt att behandla med läkemedel. Ablation är möjlig.

14. Vad är ett långt QT-syndrom?

Förkortas LQTS och är en sjukdom i hjärtats jonkanal. Leder till polymorf VT/VF. En typ av arytmi. Viktig orsak hos unga med plötslig död, svimning. Orsaker kan vara elektrolytrubbningar, läkemedel.

15: Vad är torsade de point ?

En form av VT som är potensiellt livshotande och kammarkomplexen har ett varierande utseende =polyforma. Orsakas ofta av förlängd QT tid.

16. Vad är atrioventrikulär nodal re-entry takykardi (AVNRT)?

Det är en smal takykardi. Är den vanligaste av de paroxymala SVT (suventrikukulära takykardier) Är en takyarytmi.

17. Vad är ett ventrikelflimmer?

Elektriskt kaos i kammrarna pga impulser från flera ställen vilket leder till att kammrana flimmarar och inte kontraherar som de ska. Det kallas mekaniskt hjärtstillestånd. VF kan inte spontan konverteras och uteblir åtgärder övergår det i asystoli. EKG kurvan har inga komplex och kan vara både grovvågigt och finvågigt.

18. Vad kan orsaken till ett ventrikelflimmer vara?

Koronar hjärtsjukdom, under en akut hjärtinfarkt. Fått elektriska stötar, Nedkylning eller kraftig elekrolytrubbning framförallt hypokalemi.

19. Hur behandlas ett ventrikelflimmer?

HLR, Deffibrillator. De som överlever brukar få en ICD.

20. Vad är en ventrikeltakykardi?

Är breddökade QRS komplex takykardi som går regelbundet. Tolka det som pågående VT. Potientiellt livshotande och behandlingsbar.

21. Kan en patient med ventrikeltakykardi vara vaken?

Patienten kan må hyffsat bra men det har ingen cirkulation. Kan upplevas som hjärtklappning. Ofta lågt BT, yrsel och synkopé.

22. Hur behandlas en ventrikeltakykardi?

Hos en medvetslös patient utan palpabel puls ges HLR och deff. Vaken patient ska sövas. På en vaken patient kan man på sjukhus göra ett esofagus EKG då kan man se om det föreligger en AV dissosiation.

23. Vad är en asystoli?

Då finns ingen elektrisk aktivitet i hjärtat och opå EKG visas ett rakt sträck.

24. Hur behandlas en asystoli?

HLR, Adrenalin i syfte att få elektisk aktivitet så att deff är möjligt.

25. Vad är en pulslös elektrisk aktivitet (PEA)?

När det finns någon form av elekrisk aktivitet på EKG men det finns ingen kännbar puls.

26. Vad kan orsaken till en PEA vara?

Hjärtat depolarisering och repolariaseras elektriska impulser fungerar normalt men hjärtmuskeln kontraherar inte. Vanligaste orsaken är en massiv hjärtinfarkt. Andra orsaker kan vara hypovolemi, hjärttamponad, hypoxi, ventilpneumotorax, lungemboli, hypotermi och läkemedelsintox. Behandling är HLR och åtgärda bakomliggande orsak. Det finns PQRST komplex men ingen puls känns samt medvetslös patient.

27. Vad är ett ventrikulärt extraslag (VES)?

Vanligt förekommande och innebär ett extra slag tidigare än nästkommande hjärtslag. Oftast är det asymtomatiskt.

28. Vad är ett supraventrikulärt extraslag (SVES)?

Börjar utanför sinusknutan men inom förmaken s.k förmaksextraslag. Vanligt hos friska individer och är ofta asymtomatiska.

29. Vad betyder sjuk sinusknuta?

En sinusdisfunktion som ger symtom av synkopé eller presynkopé kallas för SSS=sjuk sinusknuta.

30. Vad är ett AV-block?

Är en term som används för att beskriva en fördröjd eller icke existerande överledning från förmaksinpulsen genom AV noden till kammrarna. Den kan vara tillfälliga eller permanenta. Överledningstiden mellan förmak och kammare är PQ- tiden. Det finns tre typer AV block 1,2,3.

31. Vad är permanent behandlingen för vissa AV-Block typ 2 och AV-block typ 3?

Pacemaker