Farmakologi – Instuderingsfrågor

01. Vad innebär begreppet farmakokinetik respektive farmakodynamik? Farmakokinetik är vad kroppen gör med läkemedlet. Farmakodynamik är vad drogen gör med kroppen.

02. Vad är skillnaden mellan 1:a och 0:te ordningens kinetik? 1:a ordningens kinetik: eliminationshastigheten proportionell mot plasmakoncentrationen. 0:te ordningens kinetik: konstant eliminationshastighet

03. Vad har ett läkemedels proteinbindningsgrad för betydelse vad gäller eliminationen? Hög proteinbindningsgrad eller högfördelning i fettvävnad ger en större distributionsvolym.

04. Vid en leverskada kan patienten få för höga nivåer av ett läkemedel. Vad beror detta på? Detta beror på att levern inte kan hantera många olika eliminationer samtidigt vilket gör att det andra läkemedlet snabbare kommer ut i systemkretsloppet utan att passera metabolismen i levern, då den är upptagen.

05. Vad menas med första passage metabolism? Den nedbrytningen av läkemedel som sker i levern när läkemedlet passerar från tunntarmen via blodet via vena porta till levern. Detta sker innan läkemedlet innan det når systemkretsloppet.

06. Förklara begreppet ”steady state” och halveringstid. “Steady state”: Medelkoncentrationen av ett läkemedel är konstant, beroende av dosen. Uppnås efter 4-5 doseringar där dosintervallet är lika med halveringstiden. Tiden det tar innan “Steady state” inträder är beroende av halveringstiden, men oberoende av dosen. Halveringstid: Den tid det tar för plasmakoncentrationen av ett läkemedel att nå till hälften. Denna är en konstant oavsett koncentrationsnivå alltså 1:e ordningens kinetik.

07. Har läkemedlet Waran en stor eller liten terapeutisk bredd? Varför? Waran har en snäv terapeutisk bredd pga

08. Beskriv åldern och könets betydelse för ett läkemedels clearance. Män och kvinnor har olika halter av CYP-

09. Beskriv skillnaden i distribution mellan fettlösliga och vattenlösliga läkemedel? Fettlösliga läkemedel via levern till gallan. Vattenlösliga via njurarna till urinen.

10. Vad är det som styr halveringstiden? Clearance och distributionsvolym. I normalfallet är ett läkemedel fullständigt eliminerat efter 4-5 halveringstider.

11. Vad påverkar biotillgängligheten hos läkemedel som tas peroralt? Första-passage-metabolismen.

12. Varför kan det krävas dosändring för ett läkemedel givet till äldre människor? Äldre har nedsatt njurfunktion vilket påverkar utsöndringen (i 75-årsåldern har GFR i genomsnitt sjunkit med en tredjedel.)

13. Vid dosering av läkemedlet teofyllin måste man beakta om patienten är rökare eller inte. Varför?

14. Hur påverkas plasmakoncentrationen av ett läkemedel hos gravida? Varför? Plasmakoncentrationen sänks eftersom gravida ökar sin blodvolym med ca 1 l.

15. Redogör för begreppen agonist samt antagonist och ge exempel på läkemedel ur respektive grupp. Agonist är ett läkemedel som påverkar den kroppsegna