Farmakologi – Interaktion mellan läkemedel ur FASS

Vad är en läkemedelsinteraktion? Läkemedel kan förändra andra farmakas effekter genom att påverka deras farmakokinetik (absorption, distribuering, upptag, bindning, metabolism, renala utsöndring) eller deras farmakodynamik (effekter på receptorerna). Alla dessa mekanismer innefattas under begreppet läkemedelsinteraktion.

Läkemedel kan karaktäriseras i tre dimensioner, vilka? Beskriv de olika dimensionerna?

Vilka 2 faktorer bestämmer ett läkemedels halveringstid (t ½)? Distributionsvolym och Clearance.

Vad bestämmer ett läkemedels metabola clearance? Ett läkemedels metabola clearance bestämmes av individuella, bl.a. genetiska, faktorer och således ej av “leverfunktionen” mätt med gängse laboratoriediagnostik.

Klassificering av interaktioner kan indelas i 8 grupper enligt Sjöqvist (1997), förklara grupp 5 och 6? 5: Interaktion mellan läkemedels effekter på receptornivå:

6: Interaktion mellan läkemedels metabolism:

Läkemedel absorberas i allmänhet via passiv diffusion i tarmen, vad underlättar denna diffusion? Passiv diffusion sker genom att små fettlösliga molekyler (oladdade och ickepolära) helt enkelt passerar genom membranet. Detta sker längs en koncentrationsgradient och en ökad gradient samt en ökad membranpermeabilitet ger en ökad hastighet.

Varför kan magsäckens pH-värde påverkad ett läkemedels absorption?

Vilka faktorer kan påverkad ett läkemedels absorption i tarmen?

Vad är P-glykoprotein? En transportör som transporterar läkemedel och kroppsegna föreningar mellan cellväggar och membran. Framför allt i tarmväggen, levern, njurarna, i blod-hjärnbarriären och i placentan och testiklarna. Men P-gp har en väldigt viktig funktion att skydda organ mot oönskad påverkan från omgivningsfaktorer.

Vad händer i kroppen vid hämning av P-glykoprotein? Då kan vissa läkemedel öka plasmakoncentrationen av ett viss läkemedel med upp till flera hundra procent. Underlättar ett subtrats absorpation i mag-tarmkanalen samt passage genom blodhjärn- och placenta-barriärerna

Läkemedlen kan grovt förenklat indelas i två grupper alltefter sina fysikalisk-kemiska egenskaper, vilka två? de lipidlösliga (fettlösliga) och de vattenlösliga (polära) medlen.

Vilken av de två grupperna kommer att ackumuleras i kroppen vid sviktande njurfunktion? De vattenlösliga.

Vad är cytokrom P450-systemet? är en grupp av järnproteiner i bakterier, arkéer och eukaryoter. I däggdjur återfinns molekylen främst i levern. Cytokrom P450 är inblandade i metabolismen av en uppsjö av olika kroppsfrämmande och kroppsegna substanser.

Varför nämns grapefruktjuice i texten interaktion mellan läkemedel? Därför att GFJ hämmar CYP 3A4 men även transportproteiner, exempelvis så hämmar juicen felodipin i första-passage-metabolism.

Vad är ett naturläkemedel? Begreppet naturläkemedel inbegriper idag endast läkemedel vars verksamma bestånds­delar har ett naturligt ursprung och består av en djurdel, bakterie­kultur, mineral, salt eller salt­lösning. Beståndsdelarna får inte vara alltför bearbetade.

Till vad används naturläkemedlet johannesört? Johannesört används även inom alternativmedicin mot lindrig oro och depression. Johannesört påverkar läkemedelsnedbrytande CYP-enzymer i levern och kan därför störa samtidig läkemedelsbehandling så att den blir verkningslös.

Nämn två läkemedel som har en interaktion med johannesört? Warfarin & ciklosporin

Ökar eller minskar användandet av naturläkemedel i världens länder? Oklart.

Till vad används naturläkemedlet Ginkgo biloba?

Vad är skillnaden mellan en C och en D interaktion?

Således C-interaktionen kan man bemästra med en dosanpassning medan D-interaktionen bör undvikas.