Instuderingsfrågor 2

01. Vad innebär begreppet farmakokinetik? – Vad kroppen gör med läkemedlet

02. Clearance av ett läkemedel beror på... – njurarnas och leverns förmåga att eliminera ett läkemedel

03. Halveringstid betyder.. – den tidsrymd under vilken läkemedlets plasmakoncentration har halverats

04. Biotillgängligheten påverkas av... – första-passage metabolism

05. Biverkningar av typ A är.. – dosberoende

06. Toleransutveckling mot ett läkemedel innebär INTE att följsamheten för läkemedelsanvändning har försämrats.

07. Ett läkemedels farmakokinetik kan delas in i fyra faser. Vilka? – Absorption, distribution, metabolism, utsöndring (elimination) ADME

08. Vad betyder farmakodynamik? – Vad läkemedlet gör med kroppen.

09. Typ B biverkningar är ofta.. – allvarliga

10. Vad betyder teratogen? – Fosterskadande

11. Latenstid är den tid som förflyter innan läkemedlet får effekt.

12. Vid vilken eller vilka administreringsvägar kan “första-passage effekten” undvikas? – Rektalt, I.V.

13. Vilket av följande definierar begreppet biologisk tillgänglighet? – Den andel läkemedel som kommer ut i systemkretsloppet i oförändrad form

14. Durationstid är den tiden som förflyter innan läkemedlet får effekt. – Falskt

15. En agonist motverkar effekten INTE av en kroppsegen substans?

16. Betablockare utöver sin effekt genom att vara antagonister på betareceptorer – Sant

17. Antihistaminer verkar genom att... – motverka histaminets effekter på dess receptor

18. En antagonist stimulerar en receptor till ett biologiskt svar – Nej

19. Överdosering av paracetamol kan ge upphov till en mycket allvarlig skada. Vilken? – Leverskada

20. De sjukdomar eller tillstånd för vilka läkemedlet inte får förskrivas kallas? – Kontraindikation

21. Ett läkemedel kan utöva sin effekt genom att påverka... – Enzymer, Receptorer, Jonkanaler

22. En agonist stimulerar en receptor till ett biologiskt svar – Ja

23. De sjukdomar eller tillstånd för vilka ett läkemedel får förskrivas kallas... – indikation