Kardiologi bas

Anteriort = framvägg sympatikusstimulans – högre HF. Inferiort = undre / nedre Lateralt = på sidan LCA = vänster coronar kärl RCA = höger coronar kärl

V1 = höger kammare och septum V2 = höger kammare och septum Betraktar septum men visar ibland patologi i höger kammare.

V3 = vänster kammare anteriort (framvägg) V4 = vänster kammare anteriort Betraktar framväggen i vänster kammare.

V5 = vänster kammare lateralt V6 = vänster kammare lateralt (på sidan) Vänster kammares antero (V3-V4) laterala (V5-V6). I,aVL, – aVR tittar på den laterala väggen.

Inferior = bakväggen. Inga V avledningar tittar där. Utan det är II,III, aVF som visar den delen.

P-våg = Impulsen sprider sig från sinusknutan i förmakens muskelceller. (depolarisation) Efter p-våg segelklaffar öppnar sig. Förmakens depolarisation. Q-taggen uppstår när förmaken kontraherar och fyller kammaren. PQ-tid = blod från förmak kommer till kammare och en fördröjning sker vid av-noden. Överledningstiden från sinusknutan till kammaren. QRS-våg = sprider sig ner över kamrarna = depolariserar (kontraherar R) R-S = blodet strömmar ut i aorta. Kamrarnas depolarisation. T-våg = kamrarna repolariserar (slappnar av). Visar kamrarnas återgång till det normala. Repolarisation av purkinjefibrer och papillarmusklerna ST-sträcka = kamrarna kontraherar och förmaken fylls. Kammarrepolarisation. QT-intervall = Återhämtningsfas U-våg = Tiden för hjärtats mekaniska systole

Normalt slag = sinusknutan, sinusrythm 50-100 slag/min Supraventrikulärt slag = ektopiskt (fel ställe) fokus ovanför kammaren utanför sinusknutan Ventrikulärt slag = kammarutlöst/purkinjesystemet.

Kammarrytm 30-40 slag/min Nodalrytm (extraslag eller rytm från av-nod området.) 40-50 slag/min