Ischemi

Instuderingstest

Rätt eller fel?

1 EKG visar sällan ST-sänkning och/eller T-vågsinversion vid AKS – FEL

2 De akuta koronara syndromen (AKS) omfattar akut hjärtinfarkt (STEMI och NSTEMI), instabil angina pectoris och plötslig död. – RÄTT

3 Gränsdragningen mellan akut hjärtinfarkt och instabil angina är flytande och beror på vilka metoder och definitioner som används för att påvisa hjärtmuskelskada. – RÄTT

4 Den underliggande orsaken till AKS är oftast ett icke vulnerabelt aterosklerotiskt plack. – FEL

Vilka är de fyra kriterier som enligt Internetmedicin alltid bör föranleda misstanke om akut hjärtinfarkt? (Flera svarsalternativ kan vara rätt).

Para ihop begreppet med rätt förklaring? (Flera svarsalternativ kan vara rätt)

P-våg – Förmakens depolarisation QRS-våg – Kammarens depolarisation T-våg – Kammarrepolarisation ST-sträcka – Återhämtningsfas PQ-tid – Överledningstiden från sinusknutan till kammaren QT-intervall – Tiden för hjärtats mekaniska systole U-våg – Repolarisation av purkinjefibrer och papillarmusklerna

Varför bör även avledning V4R registreras vid inferior ST-höjningsinfarkt enligt behandlingsprogrammet för akut hjärtsjukvård som ges ut av SLL?

Para ihop typ av hjärtinfarkt med typ av plack.

STEMI – Vulnerabelt plack, fettinlagringen består av mjukt fett NSTEMI – Stabilt plack, fettinlagringen består av hårt fett

Para ihop rytm med antal slag.

Sinusrytm – 50-100 slag/min Nodal rytm – 40-50 slag/min Kammarrytm – 30-40 slag/min

Vad kan man mäta med hjälp av EKG-linjalen?

Vilka läkemedel är specifik beta-1 receptorblockerare?

Para ihop ekg-avledningarnas relation till hjärtat.

V2 – Höger kammare och septum V3 – Vänster kammare anteriot V6 – Vänster kammare lateralt

Vilket påstående är rätt?

Vad betyder R-vågsprogression?

Vilka är differentialdiagnoserna vid bröstsmärta?

Vad behöver bl a. tas i beaktande innan antitrombotisk behandling ordineras till patient med AKS enl. SLL:s behandlingsprogram för akut hjärtsjukvård?

Para ihop frågorna med rätt svar!

Vad kan ST-höjning i en specifik avledning bero på? * Akut transmural hjärtinfarkt alt. lokal perikarditretning Vad kan ST-höjning i alla avledningar bero på? * Perikardit Vad kan ST-sänkning i en specifik avledning bero på? * Myokardischemi

Para ihop slag med ursprung:

Normalt slag – Sinusknutan Supraventikulärt slag – Ektopiskt fokus ovanför kammaren, utanför sinusknutan Ventikulärt slag – Kammarutlöst/purkinjesystemet

Vilket påstående om refererad smärta är sant?

Referred pain” eller sk ”refererad smärta” är smärta som känns någon annanstans än i skadeområdet. Det uppkommer p.g.a ett fel i förnimmelsen av det nociceptiva stimuli i sensoriska cortex.

Nociceptiva impulser från hjärtat leds in till de fyra övre torakala ryggmärgssegementen (t1-t4).

Sekundärneuronen på denna nivå kan aktiveras både från hjärta och från huden i thorax samt från vänster överarmsregionen. Sammanstrålningen i bakhornet, sk konvergens, innebär att aktiverade sekundärneuron skickar signaler till hjärnan som inte kan urskilja om impulserna är viceralt eller somatiskt ursprung. Eftersom tätheten av receptorer är störst i de somatiska strukturerna är hjärnan van vid ett större sensoriskt inflöde från axel- och överarmsregionen. Därför förläggs smärtan (refereras) till axel- och överarmsregion.

Vid tolkning av ekg finns en algoritm att följa. Vilken är rätt?

Många personer som insjuknar i ischemisk hjärtsjukdom är äldre. Vad är viktigt att tänka på när det gäller äldre och elimination av läkemedel? (Flera svarsalternativ än tre kan vara rätt).

Placera de olika faserna i aktionspotentialen i ordningsföljd från 0-4 och relatera till en normal EKG-bild.

FAS 0 – Depolarisering. Na in i cellen Q-R på EKG. FAS 1 – Na uppnår en viss nivå i intracellulärt som är högre än extracellulärt och urladdningen startar. R-taggen på EKG. FAS 2 – Ca++ kopplar Troponin-C och skapar en kontraktion som är ST-sträckan på EKG. FAS 3 – Repolarisering. Cellen minusladdas igen genom K strömmas ur cellen. T-vågen på EKG. FAS 4 – Na och K pumpas med hjälp av ATP in och ut genom cellen för att återställa gradienten. Från T-vågen till nästa P-våg på EKG.

Varför ska patienter med hjärtinfarkt telemetriövervakas minst 24 timmar efter symtomdebut på HIA?

Para ihop ekg-avledningarnas relation till hjärtat.

V1 – Höger kammare och septum V4 – Vänster kammare anteriot V5 – Vänster kammare lateralt

Vilka läkemedel ordineras vid STEMI inför PCI-behandling enligt Vårdgivarguiden, SLL:s behandlingsprogram för Akut hjärtsjukvård?