Nervsystemet

Instuderingsfrågor

1.Beskriv begreppet TIA.

2. Vad betyder sjukdomsbenämningen stroke?

3. Beskriv patofysiologiskt vad som sker vid en hjärninfarkt?

4. Vilka riskfaktorer är bidragande till att en hjärninfarkt uppstår?

5. Redogör för patofysiologin bakom de symtom som kan uppstå vid en hjärnblödning.

6. Vilka är kardinalsymtomen vid en stroke?

7. Vilka analyser används för att ställa diagnosen stroke?

8. Vad är viktigt vid omvårdnaden av en strokepatient?

9. Vad menas med primär huvudvärk respektive sekundär huvudvärk?

10. Ge exempel på några enkla frågor som bör ställas till alla som söker för huvudvärk.

11. Vilka är de två vanligaste primära huvudvärksdiagnoserna?

12. Ge exempel på några olika diagnoser( minst tre) med sekundär huvudvärk som måste diagnosticeras och behandlas skyndsamt!

13. Vilka symtom eller undersökningsfynd kan flagga för allvarlig orsak till huvudvärk? Vilka diagnoser kan misstänkas?

14. Vilka är de typiska symtomen för migränhuvdvärk?

15. Vilka två olika huvudformer av ALS finns det?

16. Vilka omvårdnads- problem/åtgärder skall du ha i åtanke vid omvårdnaden av en patient med epilepsi?

17. Vilken är den vanligaste akuta komplikationen vid ett toniskt-kloniskt anfall?

18. Vad innebär symtomatisk epilepsi?

19. Hur ser anfallen ut om vid toniskt-kloniskt anfall?

20. Kranialnerver är nerver som ansluter till hjärnan. Beskriv de 12 nervparens funktion (-er) på ett kortfattat sätt.

21. Vid cerebrovaskulära sjukdomar används begreppet penumbra, vad betyder ordet?

22. Att hyperglycemi kan förvärra tillståndet vid stroke är ett känt faktum. Redogör för orsaken till detta.

23. Vad menas med begreppet lakunär infarkt?

24. Vid ökat intrakraniellt tryck, såsom vid blödning, har ventilationen en stor betydlse. Beskriv hur hyperkapni/hypokapni påverkar det intrakraniella trycket.

25. MAP – ICP = CPP. Redogör för denna formel.