Rättningsmall, skriftlig tentamen nr 1, kurs 2

1. Beskriv två fysiologiska grundförutsättningar för att upprätthålla optimal andningsfunktion.

2.Andningssvikt eller andningsinsufficiens kan kategoriseras i två typer dvs. Typ ett och Typ två. Beskriv dessa kortfattat och ge ett exempel till vardera typ.

3.Vad behöver du åtgärda i din primära A-E bedömning av patienten Madeleine? Ange och motivera din behandling utifrån fysiologin.

Flera möjliga svar, rättas med stöd av flödesschemat för ett strukturerat omhändertagande som finns i kursens dokument.

4. Vilket är det mest troliga som Madeleine har drabbats av, det vill säga ditt prehospitala bedömda tillstånd, samt motivera varför. Nämn dessutom två relevanta differentialdiagnoser.

Mest troligt Pneumoni. Sepsis? Pleurit, Lungemboli – Flera möjliga svar men behöver vara rimliga efter symtom

5. Vilket tillstånd visar Madeleines blodgas?

Kommentera även de olika värdena i blodgasen, är pH= normalt, lågt, högt osv.

Respiratorisk acidos PH 7,25 = Lågt (Normalt 7,35-7,45) PCO2 8,2 = Förhöjt (Normalt 4,5-6) Po2 = Lågt (Normalt över 10) BE = Normalt (Normalt -3 till +3)

För att få ett poäng måste tillstånd vara rätt= respiratorisk acidos, eller alla fyra på blodgasen. För full pott ska allt vara rätt.

6. Hur påverkar pH oxygen-hemoglobin dissociations kurvan? Beskriv en effekt av detta.

Ju surare vi är desto mindre binder o2 till HB-molekylen.

7. Vilka omvårdnadsåtgärder skulle kunnat ha vidtagits så att Madeleines aktuella tillstånd hade eventuellt förhindrats? Ange två åtgärder med motivering.

a) Andningsträning postoperativt med munstycke/andningspipa b) Mobilisering c) Patientinformation d) God munvård Fler svar kan ge rätt. Medicinska åtgärder har vi godkänt som omvårdnad om de förklaras med t.ex. “minska patientens lidande” och “förebygga ohälsa” osv.

8. En risk hos KOL-patienter är koldioxidretention. Vilka kliniska tecken talar för detta tillstånd? Ange två kliniska tecken och resonera ur fysiologiskt perspektiv.

Blodvallningar, dileraterade perifera vener (perifert varm), kraftig puls, huvudvärk, medvetenande påverkan, dåsighet och asterixis (flaxande ryckningar i händerna).

Då vi ser att många som har skrivit tentan har kopplat frågan till patientfallet och därför har haft svårt att redovisa kliniska tecken på koldioxidretention (för patienten hade inga sådana symtom), så har vi även givit rätt för tecken som finns när en patient riskerar att de retinera, som ni har funnit i patientfallet. Vi är medvetna om att frågan behöver preciseras och omformuleras.

9. Vilka omvårdnadsåtgärder är relevanta i Åkes fall? Ange två och motivera utifrån fysiologi.

Patienter med andnöd bör om de orkar rekommenderas att inta en sittande eller halvsittande ställning eftersom detta underlättar andningen. Prata med Åke för att minimera stressen och ångesten andningspåverkan kan ge. Lugnt och tryggt bemötande. Vid anamnes med frågor direkt till patienten i möjligaste mån endast ställa ex. ja- och nej frågor så att han inte behöver anstränga sig mer än nödvändigt för att prata. Fler svar kan ge rätt. Medicinska åtgärder har vi godkänt som omvårdnad om de förklaras med t.ex. “minska patientens lidande” och “förebygga ohälsa” osv.

10.Vilken är den vanligaste orsaken till akut försämrad KOL och hur ska den behandlas?

Oftast orsakad av infektioner, behandlas med inhalerade beta-2 agonister samt ipatropium, perorala steroider samt antibiotika v.b. Vid hypoxi – syrgasbehandling.

11. Utifrån given blodgas i patientfallet, vilket tillstånd är rimligt?

Kommentera även de olika värdena i blodgasen, är pH= normalt, lågt, högt osv.

Respiratorisk acidos pH- 7,28 = lågt (Normalt pH 7,35-7,45) pCo2- 7,7 = förhöjt (Normalt pCO2 4,5-6) pO2- 6,3 = Lågt (Normalt pO2 över 10) BE- Normalt, (Normalt BE -3 till +3) HcO3-36= Förhöjt (Normalt HcO3- 22-27)

För att få ett poäng måste tillstånd vara rätt= respiratorisk acidos, eller alla fem på blodgasen. För full pott ska allt vara rätt.

12. Vad är sant när det gäller KOL-patienter?

14. Vad ger vi för akut behandling till Ulla? Beskriv två omvårdnadsåtgärder och motivera dessa utifrån patofysiologin/fysiologin.

Hjälpa patient att sätta sig i hjärtsängläge, samtal med patient och lugna. Berättar/informera vad vi gör så att vi har en gemensam plan med patienten. Vi arbetar för att lindra ångest och smärta och skapa ett lugn.

Fler svar kan ge rätt. Medicinska åtgärder har vi godkänt som omvårdnad om de förklaras med t.ex. “minska patientens lidande” och “förebygga ohälsa” osv.

15. Beskriv två medicinska åtgärder och motivera dessa utifrån fysiologin.

16. Vad stämmer beträffande metoden att mäta halsvener? Ett eller flera alternativ kan vara rätt.

17. Nämn minst två tänkbara prehospitala bedömda tillstånd vi kan börja utreda och behandla samt motivera detta utifrån fysiologin/patofysiologin.

18, Vad får vi för effekt om vi skulle använda CPAP på patienten? Nämn två intrapulmonella och två intrathorakala effekter.

19.Varför är patientläget för denna patient så viktigt? Vad är det som händer?

20. Vad är preload och afterload?

21. Om Ulla har ett lungödem, vad finns det för tänkbara bakomliggande orsaker till det?

22. EKG visar ett vänstergrenblock som inte är nytillkommet, hur resonerar vi runt det med tanke på hennes bröstsmärta?

23. Nämn tre tecken som tyder på kardiell genes vid svimning.

24. Nämn tre stycken benigna tecken som inte tyder på kardiell genes vid svimning?

25. Hur övervakar vi denna patient? Vilka undersökningar vill vi göra?

Fler svar kan ge poäng om de är relevanta för patienten.

26. Ange ett relevant prehospitalt bedömt tillstånd samt minst tre relevanta differentialdiagnoser.

27. Beskriv patofysiologisk orsak till att Rogers högra pupill är dilaterad och reagerar trögt på ljus och ange på vilken sida av hjärnan skadan sitter.

28. Vilken enkel åtgärd kan du använda dig av för att förebygga att patienten aspirerar om han kräks när han ligger på rygg?

29. Vilka enkla kliniska tecken kan patienten uppvisa för att avslöja om det är en akut och primär hjärnskada som ligger bakom medvetandestörningen?

30. Vilka omvårdnadsåtgärder är aktuella för denna patient? Nämn minst två och motviera varför utifrån fysiologin/patofysiologi.

Fler svar kan ge rätt. Medicinska åtgärder har vi godkänt som omvårdnad om de förklaras med t.ex. “minska patientens lidande” och “förebygga ohälsa” osv.

31. Vilken grundprincip ska tillämpas vid handläggning av denna typ av larm?

32. Nämn minst två möjliga orsaker som kan ligga bakom patientens akut påkomna symptom.

33. Nämn minst 5 riktade undersökningar du kan göra på en vaken patient med neurologiska besvär. Motivera vilka du hade genomfört på Maria och om du hade genomfört dem på plats eller på väg till sjukhus i ambulansen.

För att få 2 poäng för motivering ska endast det ytterst nödvändiga göras på plats och resten i ambulans under Prio 1 färd in till sjukhus.

34. Vid riktad undersökning lyser du in i patientens ögon och bedömer ögonrörelser genom att be patienten titta på ditt finger när du gör ett H i luften. Vilka kranialnervers funktion har du nu testat? Ange nummer, namn och funktion.

Enstaka poäng har kunnat delas ut om studenten har satt rätt funktion och namn men missat nummer.

35. Du kommer till en patient som har svimmat alternativt haft ett epilepsianfall. Redogör för undersökningsfynd och anamnes som kan hjälpa dig att skilja dem åt.

36.Patientfall: Du träffar en kvinna 30 år gammal som söker för huvudvärk. Hon beskriver att hon har svårt att se i övre högra delen av synfältet. Hon har domningar i höger hand som har spridit sig upp mot armbågen. Hon känner även domningar i höger kind. Medan du pratar med henne börjar hon sluddra och kräks.

  1. Vad tror du att patienten har drabbats av?
  2. Redogör patofysiologin bakom patientens symtom.

38. Para ihop rätt våg/tidsintervall med vad som sker elektriskt i hjärtat.

39. Samtliga nedanstående strukturer kan etablera en rytm. Rangordna nedanstående strukturer i hjärtat enligt pacemakerhierarkin. Sätt en etta på den struktur som har lättast att skapa en aktionspotential. Fortsätt enligt nummerordning.

  1. Sinusknuta
  2. Förmak
  3. AV-nod
  4. His-bunt
  5. Skänklar
  6. Purkinjefibrer
  7. Kamrar

40. Vilket av nedanstående alternativ är ett normalt värde på elektrisk axel (el-axel)?

41. För att kunna bedöma var en hjärtinfarkt sitter behöver du veta vilka avledningar som avspeglar en specifik del av hjärtat. Para ihop rätt EKG-avledning med lokalisation i hjärtat.

42. En patologisk R-vågsprogression kan innebära ischemi i hjärtmuskeln. Vilken av ovanstående bröstavledningar indikerar att patienten har en patologisk R-vågsprogression?

43. Para ihop siffra med rätt beskrivning av EKG-kurvan.

1. P-våg 2. R-våg 3. T-våg 4. U-våg 5. Q-våg 6. S-våg 7. PQ-tid 8. QT-tid

44. I vilken avledning ska du primärt leta efter en positiv p-våg?

45. ST-sträckan får normalt inte vara mer än 1 mm förhöjd i alla avledningar utom två, vilka?

Välj två alternativ.

46. Var går tidsgränsen för ett breddökat QRS-komplex?

47.

Tolka ovanstående EKG: * Sinusrytm, normalt EKG.

48.

Tolka ovanstående EKG: * Högersidigt skänkelblock

49.

Tolka ovanstående EKG: * AV-Block I

50.

Tolka ovanstående EKG: * Pacemaker EKG

51.

Tolka ovanstående EKG: * Sinusarytmi

52.

Tolka ovanstående EKG: * Vänstersidigt skänkelblock

53.

Tolka ovanstående EKG: * AV-Block III

54.

Tolka ovanstående EKG: * Inferior STEMI

55.

Tolka ovanstående EKG: * Anterior STEMI

56.

Tolka ovanstående EKG: * Torsade de pointes