Test – Kardiologi

1. Vilka tre olika former av förmaksflimmer finns det?

2. RAAS är forkortning av:

3. Hjärtarbetet styrs av preload, hjärtmuskelns kontraktionsförmåga samt ett motstånd eller spänning som ska övervinnas under systole och som betecknas afterload.

4. Backward failure innebär att blodet stockar sig tillbaka i systemet orsakat av nedsatt pumpförmåga.

5. Forward failure är orsakat av låg cardiac output.

6. Angotensin converting enzyme (ACE) finns bland annat i lungor, hjärtat och i levern.

7. Vad är den vanligaste orsaken till kardiogen chock?

8. Vilka vasokonstriktiva substanser frisätts vid kardiogen chock relaterat till det låga blodtrycket? (Ett eller flera alternativ kan vara rätt)

9. Kryssa i de symtom eller kliniska tecken som är vanligt förekommande vid kardiogen chock. (Ett eller flera alternativ kan vara rätt)

10. Symtom som förknippas med överdosering av ACE-hämmare är:

11. Vid vilka tillstånd är det kontraindicerat att ge betareceptorblockad vid hjärtsvikt. (Ett eller flera alternativ kan vara rätt)

12. Det krävs något av de nedanstående punkterna för diagnosen hjärtinfarkt:

13. Vad är detta för rytm?

SVAR: Sinusrytm med VES

14. Vad är detta för rytm?

SVAR: Sinusrytm med SVES

15. Vad är detta för rytm?

SVAR: Förmaksflimmer

16. Vad är detta för rytm?

SVAR: Förmaksfladder

17. Vad är detta för rytm?

SVAR: AV-block III

18. Vad är detta för rytm

SVAR: Ventrikelfladder

19. Dominerande typer av lipider som transporteras i blodet är kolesterol, triglycerider och fosfolipider.

20. En viktig funktion som LDL har är att ta upp kolesterol i perifer vävnad och transportera det till levern.

21. Lipidrubbning har stark koppling till aterosklerotisk kärlsjukdom som leder till kardiovaskulär sjukdom.

22. Stabil kranskärlssjukdom och akut koronara syndromet är samma sak.

23. Akuta koronara syndromet delas in i två områden, ST-höjningsinfarkt (STEMI) och icke-ST-höjningsakuta koronara syndromet (NSTE-ACS) som är ett samlingsbegrepp icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI)och instabil angina.

24. När startar den ateromatösa plackbildning?

25. Illamående som symtom kan vara det endat tecknet på AKS.

26. Stabil angina är alltid synligt på EKG.

27. Bröstsmärta är det vanligaste symtomet på hjärtinfarkt och har god sensivitet och specificitet för att ställa diagnosen.

28. Nytillkommet vänstergrenblock kan vara ett tecken på en hjärtinfarkt?

29. Takotsubo-kardiomyopati drabbar i huvudsakliga fall postmenopausala kvinnor.

30. Takotsubo-kardiomyopati kan likna anterior STEMI på EKG.

31. AV-block kan ses vid framväggsinfarkt eller en inferior/diafragmal infarkt.

32. Om en person har pacemaker så syns alltid pacemakerspikar.

33. Vid symtom som vid akut hjartinfarkt och ST-hojning eller vanstergrenblock pa EKG, övervags primar PCI.